ประวัติ

ความเป็นมาของบริษัท

นาย รวีโรจน์ ฤทธิ์โชติอนันต์ ได้ก่อตั้ง บริษัทเซนเทนเนียลเอนเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) ก่อนตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 25..... เพื่อดำเนินโครงการลงทุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Priavte Project: PPP) ขนาดใหญ่