โครงการลงทุนของบริษัท

โครงการลงทุนนานาชาติของบริษัท

โครงการลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

         ลงทุนโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กังหันลม พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อทดแทนพลังงานคาร์บอน

โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม

         ลงทุนโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม ได้แก่ การก่อสร้างถนน รถไฟฟ้าความเร็วสูง เช่น โครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 12 (อาร์ 12) ใน สปป.ลาว เชื่อมโยงประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนาม

พลังงาน

         จัดหาแหล่งพลังงานที่สำคัญจำเป็นต่อการดำรงชีพพื้นฐาน เช่น พลังงานปิโตรเลียม โรงไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการ 6 Elements สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

สายการบิน

         เป็นผู้ลงทุนและจัดให้บริการสายการบินที่ให้บริการคุณภาพระดับโลก เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย

สาธารณสุขและบริการสุขภาพ

         จัดหาบริการสาธารณสุขและบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้เข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับบริการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพที่ดี มีพลามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

เกษตรและการแปรรูปการเกษตร

         ส่งเสริมเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านการเกษตร ให้ความร่วมมือลงทุน และ/หรือสนับสนุนทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนำมาใช้บริโภค และแปรรูปการเกษตรเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้บริโภคอาหารปลอดภัย

อสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย

        พัฒนาคุณค่า มูลค่าที่ดิน พร้อมลงทุนสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้คนทั่วโลกได้มีโอกาสใช้ชีวิตในที่พักมีคุณภาพ ใช้ชีวิตกับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างอบอุ่น