ความรับผิดชอบต่อสังคม

มูลนิธิรวีโรจน์ฤทธิ์โชติอนันต์

มูลนิธิรวีโรจน์ ฤทธิ์โชติอนันต์ มุ่งเน้นให้ความสำคัญพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า อันประเมินค่าไม่ได้ จึงจัดการช่วยเหลือสนับสนุนความต้องการพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ใน 3 ด้าน คือ 1. บริการด้านสุขภาพ 2. บริการด้านการศึกษา และ 3. บริการที่อยู่อาศัย โดยให้ประชาชนที่สนใจชำระค่าบริการเดือนละ 500 บาท (หรือประมาณ 15 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ)
ก้าวต่อไปของมูลนิธิ คือ การจัดบริการด้านอาหาร ระบบการคมนาคม และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

จัดประกันสุขภาพราคาถูก (เดือนละ 500 บาทตลอดชีวิต) เพื่อให้ทุกคนใช้บริการจากโรงพยาบาลทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนทางเลือกที่ทางมูลนิธิได้จัดหาไว้ให้ ได้รับการรักษาพยาบาลทั้งยา และการบริการทางการแพทย์ที่ดี

ลดช่องว่างคุณภาพการศึกษา จัดการศึกษาแบบนานาชาติ ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ/หรือ 3 ภาษา เพื่อให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล เพียงจ่ายค่าเล่าเรียนเดือนละ 500 บาทเท่านั้น

ส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ให้รับชมฟรีในที่พักที่มูลนิธิจัดให้ โดยชำระค่าเช่าเดือนละ 500 บาทต่อเดือนเท่านั้น