Centennial Energy
(Thailand)
Company Limited

นาย รวีโรจน์ ฤทธิ์โชติอนันต์

ประธานกรรมการบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท

เป้าหมายของบริษัท

"สร้างชีวิตของประชาชนให้มีความสุข
ด้วยโครงการ 6 Elements"

วิสัยทัศน์ของบริษัท
"6 Elements สร้างสุขให้ผู้คนทั่วโลก"

ธุรกิจในเครือข่าย 

พลังงานหมุนเวียน

ระบบคมนาคม

พลังงาน

สายการบิน

โครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณสุขและบริการสุขภาพ

เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

อสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย

วีดิทัศน์แนะนำโครงการ 6 Elements